SUPER OPEN M.R.I

طراحی ویژه سوپر اوپن ام آر آی به نحوی است که افراد سنگین وزن و یا افرادی که ترس از فضاهای بسته و دستگاه های تونلی دارند نیز میتوانند به راحتی و بدون احساس نامطلوب در محیط قرار گرفته و مورد تصویربرداری قرار بگیرند.

 

انجام کلیه درخواست های روتین MRI

انجام درخواست MRI همراه با تزریق

انجام MRV-MRA-MRU-MRCP(بدون کنتراست)

امکان انجام MRI با حضور متخصصین بیهوشی جهت کنترل درد بیماران و اطفال و بیمارانی که دارای حرکات غیرارادی می باشند.