پزشکان مرکز

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم واحدی لنگرودی

در سال 1373 در رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل گردیدند.

ایشان در واحدهای مختلف تصویربرداری از جمله بیمارستان آتیه،بقیه الله الاعظم و مرکز خیریه کوثر(حضرت عبدالعظیم) فعالیت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر سمیه بابایی

در سال 1394 در رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل گردیدند.

ایشان سابقه فعالیت در بیمارستان حضرت معصومه(کودکان) ، بیمارستان شهدا(زنان) و بیمارستان شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم را دارند و هم چنین در بیمارستان شهید چمران و شهید باهنر(فرهنگیان) مشغول فعالیت میباشند.