CT.SCAN SPIRAL

-انجام درخواست های روتین سی تی اسکن به روش اسپیرال

-انجام بازسازی های تخصصی و 3D(سه بعدی) برای افراد سنگین وزن

-نمونه برداری از توده های احتمالی موجود در هر نقطه از بدن

-انجام درخواست سی تی اسکن همراه با تزریق